Модул 9 - Практическо прилагане и взаимоотношения с институции

Модул 9

Заглавие: Практическо прилагане и взаимоотношения с институции

 

Автор

 

НАПОО, България

Общи цели и задачи на модула

Консултантите по ПЗ, трябва да бъдат в състояние да:

 • упражняват общите и специфичните права и задължения, като участници от процесите на пазара на труда, в съответствие с националното законодателство;
 • намират и избират подходящи държавни програми за заетост на хора с увреждания;
 • подпомагат договорните взаимоотношения между работодател (институция, компания) и работник/служител с увреждане;
 • прилагат базови знания в трудовото законодателство свързани с консултирането и успешното изпълнение на дейности по търсене и намиране на работни места на хора с увреждания;
 • прилагат принципите за успешна институционална комуникация с организации в сферата на социалните дейности;
 • създават успешни междуличностни делови връзки със служители на други институции въвлечени в процеса на ПЗ;
 • работят ефективно в мрежа от заинтересовани страни за да предоставят подкрепа и да търсят съдействие в трудни ситуации;

 

Консултантите по ПЗ трябва да могат/знаят, как да:

 • общуват ефективно с различините институции въвлечени в процесите на пазара на труда: Агенцията по заетостта, Бюра по труда, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хора с увреждания и други;
 • извършват търсене на свободни работни места подходящи за хора с увреждания сред различни типове институции, компании, фондации и други;
 • класифицират информация по специалности/професионална насоченост (направление);
 • запознават кандидатите, търсещи работа с подходящите работни места и координират този процес с работодателите;

 

Обобщение на темите в съдържанието на модула

Този модул цели да помогне на бъдещите консултанти по ПЗ да развият умения и компетентности за успешна ориентация в институционална среда в контекста, в който те трябва да извършват проучвания, сътрудничество и преговори за подходящи работни места за хора с увреждания. Модултът трябва да ги запознае с институциите участващи в пазара на труда, както и с Европейската и националната законова рамка.

Освен това модулът предоставя основите на професионалната етика и кодекса на поведение, които всеки консултант по ПЗ, трябва да следва.

По време на изучаването на този модул кандидатите за консултантите по ПЗ, трябва да развият умения за добра комуникация с различни компании и организации, включително и държавни институции, които предоставят или са отговорни за процеса на заетост за хора с увреждания.

Една от частите на модула е посветена на начините, чрез които консултантът по ПЗ може да търси възможности за финансиране за подсигуряване на процеса на ПЗ, както и насоки как да улесни устойчивата заетост на търсещите работа хора с увреждания.

Като резултат от този обучителен модул, кандидатите за консултанти трябва да придобият компетентности насочени към провеждане на проучвания,  дейности и взаимодействия в социалната сфера.

 

 

Съдържание:

1. Трудово законодатество относно заетостта и социалните въпроси

1.1. Европейско ниво

1.2. Национално ниво

2. Професионална етика

3. Кодекс на поведението на консултантите по ПЗ

4. Институционална среда

5. Социални услуги

6. Възможности за финансиране

6.1 За приложение на услуги по ПЗ

6.2 За подсигуряване на устойчива заетост

7. Комуникативни стратегии за взаимодействие с и сред институции/организации

8. Специфични аспекти на „нетуъркинга“(създаването на контакти) с потенциални работодатели

Обучително натоварване

1.       Теоретична част (часове): 20 часа

2.       Практическа част (часове): 10 часа

3.       Оценяване (часове): 1 час

Необходими образователни ресурси

1. PC, лаптоп;

2. Достъп до интернет;

3. E-mail адрес;

4. Листове хартия;

5. Химикал.

Обучителни пътеки

1.       Лекционна заетост: 10 часа

2.       E- обучение: 10 часа

3.       Практика: 10 часа

4.       Стаж: 0 часа

Предишни знания

1. Основни познания за социалните услуги.

2. Основни познания върху социалното и трудовото законодателство.

3. Добри комуникативни умения.

4. Основни компютърни умения.

5. Способност да си сътрудничи с другите (институции/ частни лица).

6. Основни познания в сферата на работа с клиенти със специални нужди.

Задължително е завършването на следните други модули преди началото на обучението:

 

M1 Информираност за уврежданията

M2 Подпомагане на придобиването и развиването на ключови компетентности на клиентите с увреждания

M3 Практически методи и инструменти в процеса на осигуряване на услуги по подкрепена заетост

M5 Основи на подкрепената заетост

M6 Нагласи и подходи за работа с клиента с увреждане

M7 Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане

M8 Кариерно консултиране – методи на пазара на труда

Резултати от учене

Знания:

 • знания в сферата на трудовото законодателство;
 • знания относно рамката за регулиране на социалните дейности;
 • знания относно политиките за заетост и възможностите за финансиране;
 • знания относно институционалната среда;
 • знания за актуалния статус и бъдещите тенденции на трудовия пазар;

 

 

Умения:

 • Умение да развива мрежи от контакти с различни типове институции / частни компании и други заинтересовани страни;
 • Умение да открива и избира подходящи държавни програми за заетост на хора с увреждания;
 • Добри комуникативни умения подходящи за специфичната среда на общуване;
 • Подаване на законовата документация регулираща социалните дейности;
 • Умение за промотиране на модела на подкрепена заетост сред различни типове заинтересовани лица;
 • Осъществяване на координация на съвместни дейности с институции, компании и други;
 • Умение за спазване на изискванията и процедурите упоменати в кодекса за поведение.

 

Нагласи:

 • демонстрира добри организационни компетентности;
 • демонстрира компенентности в социалната сфера;
 • съблюдава стриктно етичната рамка на социалната работа;

 

ECVET/ECTS точки

ECTS = 1 кредит; ECVET = 5% относителна тежест

Програмата за професионално обучение ще следва принципите на разпознаване и валидиране на резултатите от учене заложени в ECVET.

Оценяване (тип)

Тест за самооценка

Изпит базиран на казуси.