Модул 7 - Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане

Модул 7

Заглавие: Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане

 

Автор

 

ИНТЕРПРОДЖЕКТС, България

Общи цели и задачи на модула

Консултантите по ПЗ да могат да / знаят как да:

 • Представят структуриран процес на консултиране на клиенти с увреждания;
 • Описват тенденциите на местния пазар на труда и да осигуряват преглед на ресурсите за изследване на резултатите в кариерното развитие;
 • Описват критичните елементи на работата от гледна точка на служителя/консултираното лице;
 • Акцентират върху важността на самоанализа в процеса на напасване на работата;
 • Обсъждат инструменти за търсене на работа и кариерно развитие;
 • Анализират и след това предоставят преглед на възможности за достъп на работното място;
 • Идентифицират положителни комуникационни умения и улесняват първоначалното представяне на консултираните лица;
 • Обсъждат стратегиите за намиране на подходяща работа;
 • Описват, как да се борят с предразсъдъците на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания;
 • Обясняват техниките за разкриване на уврежданията и кога да изложат увреждането в процеса на търсене на работа;
 • Представят техники за подготовка и подаване на кандидатури, автобиографии (CV) и мотивационни писма, онлайн или лично;
 • Осъществяват/организират сесии за развитие на уменията за подходящо представяне по време на интервю и практикуват заедно с клиента възможно подходящо представяне  за предварително интервю;
 • Извършват примерни интервюта за да пресъздадат реална среда по време на интервю с работодател или специалист „Човешки ресурси“;
 • Дават обратна връзка на участниците относно тяхното представяне на примерните интервюта и улесняват сближаването;
 • Подготвят клиента с увреждане за неговия/нейния първи работен ден.

Обобщение на темите в съдържанието на модула

Този модул описва най-добрите практики в кариерното ориентиране в рамките на определен брой от структурирани сесии. Отнася се до важността на установяването и поддържането на работни норми, развитието на меки умения необходими за успешна заетост и инициализирането на процес на самоосъзнаване и изследване на кариерните възможности за съвместимост на човека към работата. Този модул също така дава насока, как консултанта по ПЗ може да окуражи клиента с увреждане да „мисли извън рамките“ относно себе си и кариерата, за която е квалифициран и има интереси да развива, докато разпознава предизвикателствата, ограниченията и силните си страни.

Модулът дава още инструкции, как търсещите работа хора с увреждания могат да намерят информация относно свободните работни места, както и алтернативни източници за търсене на работа. Това е особено важно, когато консултанта по ПЗ работи с клиенти, които имат ограничен достъп до писмени източници.

Консултантите по ПЗ ще бъдат обучени, как да окуражават клиентите с увреждания да мислят относно това, което е важно за тях: това което те мислят, че би направило работата перфектна, с цел да се осъществи развитие и преминаване от изследване и планиране към приложение (от икономически неактивни до разглеждащи перспективни работни места и кандидатстващи за работа), важно е за търсещите работа, да разберат природата на вземането на решения и поставянето на цели.

В допълнение, модулът ще подкрепи консултантите по ПЗ във воденето на клиентите към разбирането на личните им характеристики, таланти, поведения, лицеви изражения или език на тялото, което ще им позволи да разпознават реакциите на другите хора към тях.

Този модул дава на консултантите по ПЗ инструменти, които ще позволят на клиентите с увреждания да усвоят, отразят и определят своите кариерни избори, които като резултат да доведат до анализиране на професионалното им развитие.

За да оценят жизнеспособността на кариерните възможности,  търсещите работа трябва да сравнят своите силни страни (интереси, способности, ценности, работна същност) и ограничения с работата, която проучват за да определят, къде техните квалификации съвпадат с работата, която те желаят.

Модулът също така съдържа инструменти, които целят да се интерпретира собствената невербална комуникация, като лицеви изражения и език на тялото, и обратно, да се  разбират невербалните знаци на другите.

След като клиентите с увреждания са оценили веднъж приложимостта на кариерните възможности и са идентифицирали, от каква работа се интересуват, те трябва да определят, как най-добре да разкрият пътищата към получаването на работата. Този модул предлага най-общите методи на намиране на работа и осигурява алтернативи на традиционното търсене на работа, като нетуъркинг за откриване на свободни работни места или възможности.

За да се облекчи разпознаването на стереотипите и борбата с тях, консултантите по ПЗ ще получат важна информация за това, как да подкрепят клиенти с увреждания, като първо ги научат какви грешни представи имат хората около тях и след това обяснят как да определят най-подходящят начин да успокоят техните притеснения.

Много хора в широката общественост подценяват способностите на хората с увреждания, включително членовете на техните семейства. Неразбиранията на обществото (и работодателите) се дължи на факта, че някои хора никога не са срещали някой, който има увреждане. Този модул също така подкрепя консултантите по ПЗ да предложат консултация в условията на проактивно отношение към колеги, перпективни клиенти и широката общественост относно всякакви стереотипи, които те могат да имат в частност към хората с увреждания.

След приключването на този модул, консултантите по ПЗ ще могат също така да подкрепят клиентите си в решението на това какво да оповестят, когато се намират в процес на търсене и кандидатстване за работа и как да представят ограниченията свързани с уврежданията позитивно, да отговарят на притесненията, които другите хора без увреждания могат да имат относно това как ще се изпълняват задачите си с всички необходими адаптации и модификации.

Този модул осигурява на консултантите по ПЗ добри инструменти за специфична писмена и устна обратна връзка, фокусирайки се върху поведението на клиента. Тази обратна връзка осигурява на клиентите с увреждания идеи, които да вземат предвид при разработването на план за действие за промяна на поведенията, които не се приемат добре; оттам и да избегнат възможните проблеми в задържането на работата в бъдеще.

Едно от най-големите предизвикателства в  процеса на търсене на работа за клиентите с увреждания е справянето с необходимата документация и процеса на кандидатстване. Въпреки, че много работодатели в момента използват дистанционен процес на кандидатстване, значителен брой все още разчитат на кандидатстване с документи и автобиографии на хартиен носител, за да подсигурят информацията за перспективните кандидати за свободните работни места. Затова този модул осигурява информация за това, как консултантът по ПЗ може да улесни обработката на съответните документи, автобиография, мотивационно писмо, лично портфолио.

С цел да се подготвят за да бъдат конкурентноспособни по време на интервюта за работа, клиентите с увреждания трябва да получат знания от консултанта по ПЗ, за тези които успешно са се справили с процеса на търсене на подходяща сигурна работа за себе си и техниките, които другите използват за да успеят в тази задача. Този модул позволява възможността да се приложи това, което е научено от предишните модули. Допълнителната практика в презентирането позволява на хорат да изградят увереност и да правят представяния свързани с разкриването на увреждането пред водещият интервюто за работа и като цяло им помага да се подготвят за същинското интервю.

В допълнение модулът съдържа примери за провеждане на симулирано интервю за работа. Обучаваните ще узнаят, как да подобряват представянето на клиентите си и да им дават допълнителни указания за по-нататъшни подобрения. Чрез изпълнението на различни задачи и получаването на обратна връзка в контролирана среда, клиентите с увреждания могат да се упражняват и да подобрят своя стил на презентиране. По този начин участниците ще бъдат способни да добият увереност в собствените си възможности да представят, като резултат на работата на консултанта по ПЗ.

 

Съдържание:

7.1        Моята роля, като консултант в процеса на ПЗ

7.2        Аз им моя клиент с увреждане

7.3        Условия и тенденции на пазара на труда

7.4        Подходящата работа

7.5        Самосъзнание

7.6        Кариерни ресурси

7.7        Възможности за работа и инструменти да се достигнат

7.8        Общуване и умения за презентация

7.9        Търсенето на работа е по-трудно от работенето!

7.10      Съществуващи митове – реалността на работата с другите хора в обществото

7.11      Как и кога да оповестите увреждането в процеса на търсене на работа

7.12      Добрият служител

7.13      „Хартиената пътека“ (документи за кандидатстване за работа)

7.14      Каквото виждаш, това получаваш – всичко е в представянето!

7.15      Време за шоу: преставлението „интервю“

7.16      Обратна връзка за интервюто и финални заключения

7.17      Подготовка за първият ден на работното място

Обучително натоварване

1.    Теоретична част (часове): 30 часа

2.    Практическа част (часове): 30 часа

3.    Оценяване (часове): 2 часа

Необходими образователни ресурси

1. PC, лаптоп или таблет.

2. Достъп до интернет.

3. E-mail адрес

Обучителни пътеки

1.    Лекторна заетост: 15 часа

2.    E-обучение: 15 часа

3.    Практика: 30 часа

4.    Стаж: 0 часа

Предишни знания

1. Да бъде грамотен, да има основни познания за уврежданията и социалните дейности.

2. Добри комуникационни умения.

3. Основни ИКТ/компютърни/дигитални умения.

4. Умения за работа в екип.

5. Положителни нагласи и способност да изразява емпатия към хора с увреждания.

6. Основни познания в сферата на работата с клиенти със специални нужди.

Задължително е завършването на следните други модули преди началото на обучението:

M1 Осведоменост за уврежданията

M3 Практически методи и инструменти в процеса на осигуряване на услуги по подкрепена заетост

M5 Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на процеса

 

M6 Нагласи и подходи

M8 Кариерно ориентиране – методи на пазара на труда

Резултати от учене

Знания:

 • Разбиране на процеса на подготовката за работа от гледната точка на клиента;
 • Специфични инструменти и рамка на провеждане на срещи с клиента, които могат да подкрепят техните ежедневни дейности в процеса на консултиране по ПЗ;
 • Стъпки в разкриването на увреждането от клиента пред работодателя;
 • Причини, които водят до неуспех на клиента по време на интервю за работа.

Умения:

 • Умение да структурира процеса на консултиране по ПЗ;
 • Умение да описва тенденциите на местния пазар на труда;
 • Умение да описва критичните работни елементи от перспективата на служителя;
 • Умение да използва инструментите за търсене на работа;
 • Умение да анализира и след това да предоставя преглед на помощните технологии, които могат да подпомогнат работния процес;
 • Умение да идентифицира положителни комуникационни умения и да улеснява първоначалното представяне на кандидатите;
 • Умение да описва, как клиента да се справи с предразсъдъците на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания;
 • Умение да насочва клиента, как и кога да разкрие своето увреждане в процеса на търсене на работа;
 • Умение да представя техники за подготовка и подаване на кандидатури за работа;
 • Умение да извършва пробно/тренировъчно интервю;
 • Умение да дава обратна връзка относно представянето на клиентите;
 • Умение да подготвя клиента с увреждания за неговия/нейния първи работен ден.

Нагласи:

 • Прилагане на личностно-центриран подход спрямо всеки клиент с увреждане, вземайки предвид неговите/нейните личностни характеристики, силни страни и желания за кариерно развитие;
 • Увеличава осведомеността с цел да се подобри съответствието между нуждите и очакванията на клиентите и работодателите;
 • Подобрява на увереността спрямо успешността на клиента с увреждане на пазара на труда.

ECVET/ECTS точки

ECTS = 2 кредита; ECVET = 15% относителна тежест

Оценяване (тип)

Тест за самооценка

Базиран на случай изпит