Modül 4 - Engelli Bireylerin Eğitim, İstihdam ve Refahına Destek İçin Yaygın ve Dijital Teknolojiler

Modül 4

Başlık: Engelli Bireylerin Eğitim, İstihdam ve Refahına Destek İçin Yaygın ve Dijital Teknolojiler

 

Organizasyon

NFRI

 

SE koçları şunları yapabilmelidir:

·         Engellilerin topluma dahil edilmesi aracı olarak yaygın ve dijtal teknolojinin proaktif kullanımına karşı olumlu tutumlar geliştirmek

·         Yardımcı teknoloji için engellilerin potansiyel ihtiyaçlarını ve işverenlerin ihtiyaçları ile nasıl uyuştuklarını farketmek

·         Ücretli istihdama girerken destek ihtiyacı ve yardıma nasıl cevap vereceğini bilmek.

·         Engellerin üstesinden gelmeleri ve ücretli istihdamını sürdürmeleri için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin(ICT) kullanımının engellileri nasıl destekleyeceğini bilmek.

SE koçları aşağıdakilerin nasıl yapacağını bilir/yapabilir:

·         Bilinçli seçim ve kararları kolaylaştırmak ve dijital yardımcı teknolojileri kullanarak destekli istihdam prensiplerini teşvik etmek için kişi merkezli yaklaşımı method olarak uygulamak.

·         Engelli danışanların destek ihtiyaçlarını tanımlamak ve yaygın ve dijital teknolojileri kullanarak kabiliyetlerini arttırmak.

·         Destekli istihdam sonuçlarını arttırmak için dijital yardımcı teknolojileri kullanmak

·         Farklı yardımcı teknolojileri ile çalışmak ve engellilerin öğrenme tarzlarını geliştirmek için desteklemek. Etkili yardımcı teknolojileri ve engellilere uyarlanmış işyerlerini geliştirmede işverenleri desteklemek.

Modül içeriğinin özeti ve içindekiler listesi

Özet

Modül, açık iş piyasasında iletişim ve katılımı kolaylaştırmak için anaakım ve dijital teknolojilerin rolünü sunmayı amaçlar. ICT, yeni değerleri, amaçları geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için bir mekanizma olan esnek, eğlenceli, belirtilmemiş etkinlikleri destekleyebilir.

Modül, engellilerin anlamlı sekilde topluma katılımını sağlayacak  ve izolasyonu engelleyebilecek araç olan engel sosyal modeli, yaygın ve dijital yardımcı teknolojileri üzerine odaklanacaktır. Bu modülde, grubun kabiliyetleri ve anlamlı sosyal katılım imkanları ve istihdam hakları üzerine vurgu yapılacaktır.

Yaygın ve dijital yardımcı teknolojileri engellilerin ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılayabilir. İnsanların daha önce yapmadığı şeyi yapmasına ve günlük hayatlarında daha iyi hareket etmelerine veya sosyal işlerini yapma kabiliyetlerine geliştirmelerine izin verebilir. Teknoloji, engellileri gerekli yeteneklerle donatır ve onları eğitim kurumlarına katılma, çalışma ve kültürel hayattan zevk alma ya da çocuklarına bakma gibi çeşitli etkinliklerde destekler.

Ayrıca, modül, engelleri kaldırarak ve temel kamu hizmetlerine(çalışmaya erişim dahil) erişimi sağlayarak bağımsız yaşamada etkisi olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanmada kişi merkezli yaklaşımın öneminin altını çizer. Bu bölüm, engellilerin etkileşimi kontrol etme ya da bilgiyi daha iyi yönetmelerine izin veren yaygın ve dijital teknolojileri hakkında bilgi içerir. Sanal yerlerde çalışma engellilere istihdam fırsatları sunabilir aksi durumda bunlar kullanılamaz veya erişilemez olur.

Bu modülün sonunda, SE koçları yardımcı teknoloji türlerini ve fiziksel, zihinsel, gelişimsel ve diğer tür engelleri olan insanlar için destekleyici rollerini tanımlayabilecektir. SE koçları engellileri güçlendiren ve sosyal katılım, dahil olma ve entegrasyonu kolaylaştıran teknolojilerinin rolünü anlayabilecektir. Bu modül; SE koçlarının, engellilerin eğitim, istihdam ve refah etkinliklerine tamamen ve emin bir şekilde katılma fırsatı veren anaakım ve dijital teknolojilerin potansiyelini farketmelerine yardımcı olacaktır.

Bu modül; sosyal becerileri geliştiren, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve firmanın ihtiyaçlarına ve kültürüne uyum sağlayan teknolojileri vurgular. Modül tamamlandığında, engelli çalışanları başarılı bir şekilde dahil etme sürecinde SE koçları; ortaklar ve işverenlere gerekli rehberliği sağlayacaktır.

İçindekiler

1. Engellilik Sosyal Modeli ve Yardımcı Teknolojiler

1.1 Destekleyici Kamu Düzeni ve Engellilerin Anaakım ve Dijital Desteğe Erişimi

1.1.1 Kapsayıcı ICT türleri

1.1.2 Hizmet Koşullarında Değişen Paradigmalar için Birey Merkezli Teknolojiler

1.1.3. Teknoloji erişimi, kişisel mahremiyet, güvenlik ve gizlilik

1.1.4. Engelliler için Yaygın ve Dijital Teknoloji Koşullarında Devlet Düzenleme ve Politikalarının Gözden Geçirilmesi .

1.2. Özgür Yaşamda Dijital Yardımcı Teknolojileri ve Hizmetlerinin Etkisi

1.2.1. Sağlık ve Bakım Hizmetleri, Ulaşım ve Hayat Boyu Öğrenmeyi İyileştirmede Teknolojinin Rolü 

1.2.2. Eşitlik, Sosyal Tutumların Değişimi ve Kapsayıcılıkta Bir Yöntem Olarak Yardımcı Teknolojiler

2. Bireysel Özgürlüğü Destekleyen Yaygın ve Digital Yardımcı Teknoloji

2.1.Engellilik Üzerine Sosyal Etki, Teknoloji Türleri ve Kişisel Yardım

2.1.1. İletişimi Geliştirme

2.1.2. Haberleşme Erişimi

2.1.3. Kablosuz Teknolojiler

2.1.4. Elektronik Ekipman Kullanımı

3. Dijital Yardımcı Teknolojiler Yoluyla Engellilerin Çalışma Fırsatlarını Arttırma

3.1. Engellerin Üstesinden Gelme ve Engellilere İstihdam Bulmada Teknolojilerin Rolü

3.1.1. Hareket bozuklukları

3.1.2. Görme bozuklukları

3.1.3. İşitme bozuklukları

3.1.4. Sağır-körlük

3.1.5. Konuşma Bozuklukları

3.1.6. Zihinsel (öğrenme) Engelleri

3.1.7.Zihinsel Sağlık Problemleri

3.1.8 Uygulamalı Ödevler

3.2. Etkili Teknoloji Kullanımının Zorlukları ve Engellilerin Kişisel Refahı

3.2.1. Erişim ve farkındalık sağlamada kişisel uyum, eğitim ve kişi merkezli yaklaşım kullanımı (bakınız Modül 7)

3.2.2. Bilgisayar,Hareketlilik, Tele iş: Vaatler ve Problemler,

3.2.3. Tele Rehabilitasyon (E-eğitim)

3.2.4. Engellilere Uyumlu İşyeri Dizayn Etme ve Düzenlemede İşverenlerle Çalışma

3.2.5. Ekipman ve İlgili Hizmetlere Mali Erişim

3.2.6. Ürün bakımı, tamir ve yenisiyle değiştirme

3.2.7. Yardımcı Teknolojilerin Etkisi

3.2.8. Engelliler için Projeler ve ICT Gösterimleri

Eğitim İş yükü

1. Teorik Kısım (saat): 20 saat

2. Uygulama Kısmı (saat): 19 saat- Bazı ürün ve teknolojilerle direk çalışma. Simülasyon etkinlikleri. Kişiye özel plan taslağı hazırlama ödevleri. Vaka çalışmaları.

3. Değerlendirme (saat): 1 saat

Gerekli Eğitim Kaynakları

 

1. Kişisel Bilgisayar ya da Dizüstü Bilgisayar

2. Çoğul ortam ve ekran

3. İnternet erişimi

4. E-posta hesabı

Öğrenme Yolları

1. Yüz yüze: 20 saat

2. E-öğrenme: 10 saat

3. Uygulama: 10 saat

Önbilgi

1. Okuryazar olmak, SE ve engel hakkında temel bilgiye sahip olmak.

2. İyi İletişim Becerileri.

3. İyi ICT becerileri.

4. İnsanlarla işbirliği yapma becerisi.

5. Engellilere karşı empati ve olumlu tutumlar gösterme yeteneği.

6. Engellilerle çalışma alanında tecrübe

Bu modülün öğrenme aşamasına başlamadan önce aşağıdaki modüller tamamlanmalıdır: Modül 1, Modül 2, Modül 5, Modül 7

Öğrenme Çıktıları

Bilgi:

·         Engellilerin günlük hayatında yaygın ve dijital yardımcı teknolojileriyle ilgili veri, gerçekler ve etkisi hakkında bilgi

·         Farklı tür engelliliklerle ilgili özel dijital yardımcı teknolojileri ve engellilerin eğitim, çalışma ve refahını nasıl destekledikleri hakkında bilgi

·         Belli dijital yardımcı teknolojilerinin kullanımını etkileyen zorluklar ve kısıtlamalar hakkında bilgi

Beceriler:

·         Belirli yardımcı teknoloji ihtiyacını analiz etme yeteneği.

·         Danışanın ihtiyaçlarını karşılayan uygun çözümler tavsiye etme yeteneği.

·         Dijital yardımcı teknolojilerinin önemi ve işe dahil olma şanslarını nasıl yükselttiği  hakkında danışanı ikna etme yeteneği.

·         Yaygın ve dijital teknolojileri arasındaki rekabeti inceleme yeteneği.

Tutumlar:

·         Dijital yardımcı teknolojilerine karşı engellilerin değişen olumlu tutumsal desteği hakkında artan farkındalık.

·         AB Dijital Gündemi ve Avrupa 2020 göstergelerine karşı artan engelli dijital kapsayıcılığı

ECVET/AKTS puanları

AKTS = 1 kredi;

ECVET = 5%;

Değerlendirme

Öz değerlendirme testi