Модул 4 - Дигитални помощни технологии , които подкрепят образованието, заетостта и благополучието на хората с увреждания

Модул 4

Дигитални помощни технологии , които подкрепят образованието, заетостта и благополучието на хората с увреждания

Автор

 

НФРИ

Общи цели и задачи на модула

Консултантите по подкрепена заетост (ПЗ) да могат/ да знаят как да:

 • Развиват положителни нагласи спрямо активната употреба на дигитални помощни технологии, като способ за социално включване на хората с увреждания.
 • Разпознават потенциалните нужди на хората с увреждания от дигитална помощна технология
 • Да знаят, как да оказват подкрепа за нуждите на хората с увреждания при търсене на платена заетост.
 • Знаят как употребата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) може да подкрепи хората с увреждания за премахването на бариерите пред осигуряването и задържането на платена заетост. 
 • Прилагат личностно-центриран подход за улесняване на информираните избори и решения.
 • Промотират принципите на ПЗ, чрез използването на ИКТ технологии.
 • Да знаят как да използват дигитални помощни технологии с цел да ускорят и подобрят резултатите от процеса на ПЗ.
 • Да знаят как да работят с различни помощни технологии и да подпомагат хората с увреждания, да развиват свой собствен стил на учене.
 • Да подпомагат работодателите в насърчаването на използването на ефективни помощни технологии и адаптации на работни места за хора с увреждания, където е необходимо.

Обобщение на темите в съдържанието на модула

Обобщение:

Модулът има за цел да представи ролята на дигиталните помощни технологии в улесняването на комуникацията на хората с увреждания, което да осигури активното им участие на отворения пазар на труда. ИКТ също така подкрепят гъвкавите, игрови, неспециализирани дейности, които могат да бъдат механизъм за развитие на нови ценности и цели, и за научаване на нови неща.

 

Модулът се фокусира върху социалния модел на увреждането и дигиталните помощни технологии като инструмент, който може да намали изолацията и да улесни осъзнатото социално участие на хората с увреждания в общността. Чрез този модул ще се постави акцент върху способностите на тези хора и възможностите за тяхното смислено социално участие и техните права за заетост.

 

Дигиталните помощни технологии могат да спомогнат за задоволяване на нуждите на хората с увреждания по различни начини. Те може да позволят на хората да правят нещо, което не биха могли да правят преди и да функционират по-добре в своето всекидневие или да подобрят уменията им да изпълняват социални задачи. Технологията може да предостави на хората с увреждания достъп до необходими умения и да ги подкрепи във всички аспекти на житейските дейности, като посещаване на образователни институции, работа, културен живот или грижа за децата и семейството.

 

Освен това модулът подчертава важността на личностно-центрирания подход в използването на ИКТ, който има влияние върху независимия живот, като премахва бариерите и предоставя достъп до ключови обществени услуги (включително достъп до работа). Тази глава съдържа информация относно дигиталните помощни технологии, които позволяват на хората с увреждания да контролират взаимодействията си или правят информацията по-лесно управляема. Това ще увеличи ангажираността на човека с увреждане и ефикасността му на работното място. Работата с ИКТ може също така да предостави на хората с увреждания възможности за работа, които иначе биха били недостъпни за тях.

 

След края на модула консултантите по ПЗ ще бъдат в състояние да разпознават типовете помощни технологии и тяхната подкрепяща роля за хората с физически, ментални и други типове увреждания. Консултантите по ПЗ ще могат да разберат ролята на дигиталните помощни технологии, които дават повече възможности на хората с увреждания и улесняват социалното включване. Модулът ще им помогне да разпознават потенциала на дигиталните помощни технологии, който те могат да предоставят, като възможност за пълно и ползотворно участие в обучението, заетостта, както и във всички дейности значими за благополучието на хората с увреждания.

 

Модулът набляга на помощни технологии, които развиват меките умения (soft skills), посрещат индивидуалните нужди и пасват на изискванията на компанията и фирмената култура. След завършването на модула консултантите по ПЗ ще могат да предоставят на колегите на клиента с увреждане и работодателите на хората с увреждания необходимите насоки за процеса на успешно включване на използването на помощни технологии в работната среда на новоназначения работник/служител с увреждане.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Социален модел на уврежданията и дигитални помощни технологии.        

1.1. Подкрепящи държавни политики и достъп до масова и дигитална подкрепа за хора с увреждания     

1.1.1. Типове включващи ИКТ        

1.1.2. Технологиите, като личностно-центриран подход към промяна на парадигмите в предоставянето на услуги

1.1.3. Достъп до технологии и неприкосновеност на личния живот, сигурност и поверителност      

1.1.4. Преглед на държавните регулации и политики за предоставяне на масови и дигитални технологии за хора с увреждания  

1.2. Въздействие на дигиталните помощни технологии и услуги върху независимия живот  

1.2.1. Ролята на технологията за разширяване на услугите за грижи и здравеопазване, транспорт и учене през целия живот

1.2.2 Помощните технологии, като метод за равенство и промяна на социалните нагласи и включване 

2. Масови и дигитални помощни технологии подкрепящи личната автономност 

2.1. Социално влияние на уврежданията и типовете технологии и лични помощни средства

2.1.1. Комуникационни подобрения           

2.1.2. Достъп до телекомуникации

2.1.3. Безжични технологии

3. Разширяване на възможностите за трудова реализация за хората с увреждания чрез дигитални помощни технологии          

3.1. Ролята на технологиите в преодоляване на бариерите и намиране на работа за хора с увреждания:        

3.1.1. Двигателни увреждания       

3.1.2. Зрителни увреждания – за хора страдащи от слепота, намалено зрение, дефицит на цветното зрение (далтонизъм)         

3.1.3.   При клиенти с различна степен на сляпо-глухота          

3.1.4 При клиенти с различна степен на говорни нарушения    

3.1.5. При клиенти с различна степен на интелектуални (обучителни) трудности     

3.1.6. При клиенти с различен вид ментални нарушения           

3.1.7. Практически задачи  

3.2. Предизвикателства пред ефективната употреба на дигитални помощни технологии и осигуряването на личното благополучие на хората с увреждания  

3.2.1. Личностна адаптаци, обучение и използване на личностно-центриран подход за предоставяне на достъп и информиране       

3.2.2. Мобилност и работа от разстояние: Обещания и проблеми.      

3.2.3 Телерехабилитация   

3.2.4. Работа с работодатели за проектиране и поддръжка на адаптирани работни места за хора с увреждания       

3.2.5. Финансов достъп до оборудване и свързани услуги        

3.2.6. Поддръжка, поправка и подмяна на продукта       

3.2.7. Въздействие на ПТ    

3.2.8.Преглед на проекти в областта на използването на ИКТ за хората с увреждания              

Обучително натоварване

1.    Теоретична част (часове): 20 часа

2.    Практическа част (часове): 20 часа – Пряка работа с някои продукти и технологии. Симулационни дейности. Задачи за създаване на примерен личен план. Казуси.

3.    Оценяване (часове): 1 час

Необходими образователни ресурси

1. PC, лаптоп или таблет;

2. Мултимедия и екран;

3. Интернет достъп;

4. Имейл адрес;

 

Обучителни пътеки

1.    Лекторна заетост: 20 часа

2.    E-обучение: 10 часа

3.    Практика: 10 часа

Предишни знания

1. Да бъде грамотен, да има основно познание относно уврежданията и ПЗ.

2. Добри комуникационни умения.

3. Основни ИКТ умения.

4. Умение да си сътрудничи с други хора.

5. Позитивна нагласа и способност да изразява емпатия спрямо хора с увреждания.

6. Основни познания в сферата на работа с клиенти със специални нужди.

Задължителни модули, които трябва да са завършени предварително:

Модул 1 Осведоменост за уврежданията

Модул 2, Стимулиране на развитието на ключови компетентности в клиента с увреждане

Модул 5  Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на процеса

Модул 7. Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане

 

Резултати от учене

Знания:

 • Знания относно информация, факти и влияние, което дигиталните помощни технологии оказват върху ежедневието на хората с увреждания.
 • Знания относно специфични дигитални помощни технологии свързани с различни типове увреждания и как те подкрепят образованието, заетостта и благополучието на хората с увреждания.
 • Знания относно предизвикателствата и ограниченията, които засягат използването на конкретни дигитални помощни технологии.

 

Умения:

 • Умение за анализи на нуждите от конкретна помощна технология.
 • Умение за даване на препоръка за подходящо решение, което съответства на нуждите на клиента.
 • Умение за убеждаване на клиента относно важността на дигиталните помощни технологии и това как те увеличават шансовете за включване на пазара на труда.

Нагласи:

 • Увеличаването на осведомеността относно ползата от помощните технологии и подкрепа за положителна промяна на нагласата на хората с увреждания и обществото към тяхната полезност.
 • Увеличаване на дигиталното включване на хората с увреждания по индикаторите на Програмата в областта на цифровите технологии на ЕС и в подкрепа на приоритетите на  стратегията „Европа 2020“.

 

ECVET/ECTS точки

ECTS = 1,5 кредита

ECVET =.5% относителна тежест

Оценка (тип)

 1. Тест за самооценка