Модул 2 - Придобиване на ключови и преносими компетентности от клиентите с увреждания

Модул  2

Заглавие: Придобиване на ключови и преносими компетентности от клиентите с увреждания

 

Автор

Fundación Pascual Tomás, Испания

Общи цели и задачи на модула

Консултантите по ПЗ трябва да могат / да знаят как да:

·         Използват различни практически инструменти, които ще подобрят ключовите и преносими (трансверсални) компетентности на клиентите си.  

·         Подкрепят своите клиенти с увреждания в:

·         Разбирането на правилата за вербална комуникация, на получаваната чрез нея информация, факти и мнения.

·         Разбирането на значението на делови писмени текстове свързани с работата, която клиента ще работи.

·         Диференциацията между информация и идеи.

·         Разпозване на различните невербални комуникационни сигнали отправяни от хората.

·         Безопасната употреба (запазена конфиденциалност) на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

·         Използването на различни ИКТ инструменти - MS Word, MS Excel, PowerPoint, PDF и инструменти за онлайн комуникация.

 

Обобщение на темите в съдържанието на модула

Този модул предоставя упражнения и инструменти на бъдещите консултанти по ПЗ при работата им по подобряването на някои ключови и преносими (трансверсални) умения на клиентите с увреждания. На базата на проведените анализи на потребностите в рамките на научно-изследователската фаза на проекта бяха утвърдени като основни умения свързани главно с комуникацията (устна, писмена, невербална) и употреба на ИКТ инструменти на работното място (имейл, MS Word, MS Excel, Power point, Web-базирани инструменти за комуникация, използване на PDF и др.).

 

Развитието на тези умения у търсещите работа хора с увреждания ще им даде възможност за успешна реализация на работното място и в обществото като цяло на равни начала с останалите.

За да могат бъдещите консултанти по ПЗ да работят успешно с клиентите си в тази насока, настоящият модул предоставя практически инструменти базирани на личностно-центрирания подход. Всеки консултант по ПЗ може да ги адаптира и променя, ако счита за необходимо, така че да бъдат от полза за всеки клиент с увреждане в частност.

Съдържание:

1.           Основни умения на майчин език

1.1.       Вербално изразяване в различни ситуации на общуването/ комуникативна среда            

1.2.       Комуникация / общуване     

1.2.1.   Социални разновидности на езика 

1.2.2.   Интерпретация на устна комуникация       

1.3    Разбиране на писмени текстове           

1.3.1 Анализ на писмен текст            

1.4    Обсъждане/дискусия и дебат

1.4.1. Участие в дебат или дискусия

1.4.2 Изготвяне на обобщение с основните идеи и устно представяне.

1.5   Невербална комуникация

1.5.1 Жестове               

1.5.2 Изражения на лицето

1.5.3. Пози      

1.5.4. Сила на гласа (тон)

1.5.5. Зрителен контакт        

2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)           

2.1 Програми и офис приложения  

2.2 Имейлът  

2.3 Други ИКТ инструменти               

Обучително натоварване

1.   Теоретична част (часове): 5 часа

2.   Практическа част (часове): 5 часа

  3.   Оценяване (часове): 1 час

Необходими образователни ресурси

1.   PC, лаптоп или таблет;

2.   Достъп до Интернет;

3.   E‐mail адрес;

Обучителни пътеки

1.   Лекторна заетост: 0 часа

2.   E‐обучение: 5 часа

3.   Практика: 5 часа

 4.   Стаж: 0 часа

Предишни знания

1. Да бъде грамотен, да има основни познания за уврежданията и социалните дейности.

2. Добри комуникативни умения.

Резултати от учене

Знания:

·  Знание как да използва в работата си с клиентите с увреждания различните практически инструменти за подобряване на комуникативните умения и употребата на различните ИКТ инструменти.

Умения:

·  Умение за прилагане на личностно-центриран подход в избора на практически инструменти за придобиване на ключови и преносими компетентности.

Нагласи:

 

·  Повишаване на осведомеността относно важността на постигането на удовлетворителното ниво на ключовите и преносими компетентности за успешната реализация на хората с увреждания на пазара на труда.

 

ECVET/ECTS точки

ECTS = 1 кредит; ECVET = 10% oтносителна тежест

Оценяване (тип)

Тест за самооценка