УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Една от ключовите фази на проекта Coach@Work е свързана с така нареченото тестване или пилотиране на обучителните модули, създадени в рамките на проекта. Важно е  да имате предвид, че на този етап предстоящото обучение ще бъде безплатно за всички удобрени участници, а разходите свързани с него ще бъдат покрити от проект Coach@Work.

 

В България, професията „Консултант по подкрепена заетост“ бе включена в Националната класификация на професиите и длъжностите с код 3005 Консултант, подкрепена заетост към 3333 Трудови посредници. Консултантът по ПЗ вече фигурира и в Списъкът с професиите за професионално образование и обучение с код 7620102 „Консултант по подкрепена заетост“ – трета степен на професионална квалификация, към професия 762010 „Посредник на трудовата борса“. Кандидатите трябва да се свържат с един от партньорите по проекта в България:

 

 1. Център за информация и професионална ориентация „Згура-М“ – zguraprojects@gmail.com, лице за контакт – Петя Грудева;
 2. Национална Федерация на Работодателите на Инвалиди - nfri@abv.bg, лице за контакт – Елка Тодорова;
 3. Фирма Интерпроджектс - interprojectsbg@gmail.com, лице за контакт – Василка Събева;
 4. Национална агенция за професионално образование и обучение - napoo@navet.government.bg, лице за контакт – Люба Кръстева.

Необходимо е, също така да се попълни и изпрати Формуляр за кандидатстване.

 

За участие може да кандидатства всеки, който има желание да се включи в обучение за придобиване на знания и умения, за да може да се реализира като консултант по подкрепена заетост. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 

 • Да имат навършени 18 год.
 • Да имат завършено средно образование
 • Хора с увреждания, безработни лица или такива с предишен опит в покрепата на хора с увреждания ще имат предимство

 

Комисия, съставена от представители на екипа, работещ по проекта в България ще подбере най-подходящите участници сред всички кандидати.

 

Ако желаете да участвате е необходимо единствено да свалите Формуляра за кандидатстване и да го изпратите попълнен на имейл: zguraprojects@gmail.com. Моля, имайте предвид, че официално пилотната фаза ще започне на 01.09.2016 и ще приключи на 30.05.2017. Пилотирането ще премине през следните етапи:

 

 1. Подбор на участниците
 2. Въвеждащо обучение
 3. Същинско тестване на обучителната програма (30% присъствено/лекторно обучение; 70% дистанционно електронно учене). Част от пилотното тестване е и прилагането на EQAVET система за двустепенно признаване и валидиране на уменията на кандидатите за консултанти по подкрепена заетост.
 4. Обратна връзка и оценка
 5. Връчване на сертификати за участие.

 

Удобрените кандидати ще имат възможността да се обучават по метода на комбинираното учене чрез електронна обучителна платформа и в малки групи лице-в-лице. В допълнение, участниците ще имат възможността да оценят своите умения в началото и в края на обучението. Тези, които успешно преминат през заключителния оценъчен инструмент ще получат Сертификат за участие в курс по професионално обучение в сферата на подкрепената заетост.

 

За всякакви въпроси или допълнителни разяснения, можете да се обръщате към партньорите по проекта в България.