КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът „COACH@WORK“ допринася за осъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта разработиха професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма бе създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от консултанти по подкрепена заетост.

В допълнение партньорите по проекта разработиха и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидастване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

За да станете част от това обучение, моля попълнете регистрационен формуляр от меню "Условия за участие в обучение".