Професионална етика

Цели и резултати: Консултантите по ПЗ да придобият специфични познания и умения за професионалната етика, общите и специфични морални принципи, изисквания, които създават морални рамки за приложението на професионалната си роля, за установяване на професионална етика в социалната сфера, включително и в процеса на комуникация с институциите, компаниите и други.

Определение: Професионалната етика е набор от морални норми, концепции, решения, оценки за поведението, обикновено за представителите на определени групи от обществото, обусловени от упражняването на определена професия.

Професионалната етика цели да изпита връзката между хората работещи дадена професия и между различните професионални групи. Професионалната етика не само изследва природата и функционирането на професионалния морал, но също така има въздействие върху него. Основно влиянието на професионалната етика се изразява в това, че дава на професионалния морал по систематизирана и обобщена форма,  която да оптимизира ценностите, нормите и целите.

Професионалната етика подпомага решаването на проблемите в дадена професия, допринасяйки за нейното развитие и постигането на социални и индивидуални цели, асоциирани с нея.

Моралните ценности, норми и принципи на всяка професия се създават в процеса на работа, а професионалната етика ги обединява и класифицира.

Поведението, което най-много допринася за социално-значимите цели на професията и съчетава интересите на всички свързани с нея участници, се счита за „морално- позитивно поведение“ на професионалистите. Поради това в основата на професионалната етика, обикновено се поставя категорията „професионален дълг“. Главната цел на етиката е да подсигури по-добро приложение на професионалните функции от една страна и да осигури надеждна защита на интересите на хората, които са субект на работния процес в тази професия, от друга.

Професионалната етика регулира поведението на консултанта по ПЗ така, че да заздравява своя авторитет и да отстоява пред обществото значимостта на професията.

Работата на консултанта по ПЗ може да не бъде строго формализирана, тъй като изисква не само висока квалификация, но също така и добра осведоменост относно моралния дълг към клиента на услугите.

Професионалната етика на консултанта по ПЗ е набор от специфични изисквания и морални стандарти изисквани за изпълнение на неговите професионални задължения свързани с подкрепата за намиране на работа на хора с увреждания. Тя също така създава висока култура на поведение в работната среда в името на добрите професионални услуги за клиентите на подкрепената заетост.

В професионалната дейност на консултанта по ПЗ, чиито субект са хората с увреждания, се създава комплексна система от морални връзки с участието на четири главни фактора:

  1. Законовата база на професията;
  2. Нагласите на консултанта по ПЗ към клиентите;
  3. Нагласите на консултанта по ПЗ към колегите му;
  4. Нагласите на специалиста към общността.

Професионалната етика на консултанта по ПЗ е свързана с общуването с клиента на услугите по ПЗ, с работодателите, колегите и с външни институции. Консултанта по ПЗ трябва да бъде «виртуоз» в общуването и затова особена важност имат знанията му относно реториката, които изграждат умения и навици да се комуникира в съответствие с принципите ѝ. В процеса на общуване способността да «чуваш» другия човек е основна – не само да можеш да говориш, но и да слушаш този, който говори. В професионалната етика, важно място заема знанията на провилата на етикета, който засяга властта на консултанта по ПЗ и улеснява отношенията с клиенти и институции. В областта на етиката, също така имат голямо значение някои етични категории, като човечност и топлота, доброта и искреност, честност и добра воля.

Съгласно професионалната етика,  в комуникацията с институции / организации консултантът по ПЗ трябва да:

- изгради увереност чрез точна и пълна информация;

- защити отчността на на информацията;

- не разпространява подвеждаща или грешна информация;

- показва социално-отговорна нагласа;

- създава реалистични очаквания.