ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Практическа част

Защо да изберем ролева игра?

Ролевите игри се считат за гъвкав и увлекателен метод за научаване, което позволява оптимално въвличане на участниците. Използването на ролеви игри им позволява да се учат чрез опита, който е съществен за оптималното оползотворяване на учебното съдържание и неговата дългосрочна употреба. Ролевите игри допълват информацията предоставена в Модул 1 и помагат на обучаемите да разберат по-добре спецификата на изложения материал. Те разкриват естеството на различните увреждания и помагат на обучаемите да увеличат своята осведоменост относно самите хора с увреждания и предизвикателствата, които може да срещнат във всекидневните дейности и докато търсят работа.

 

Ролева игра 1 „Хората с увреждания – как се чувстват те?“

 Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква коопериране между членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да дава инструкции и да обяснява игровия сценарий, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Участниците застават в компактен кръг. Един доброволец остава извън кръга. Той/тя има мисията да влезе в кръга, без да упражнява сила върху хората от кръга. Доброволецът може да използва вербални и невербални подходи (напр. думи, движения, жестове, лицеви изражения и т.н.), за да убеди хората да му позволят да влезе. Той/тя има една минута да постигне целта си. В края на упражнението, фасилитаторът пита доброволеца, как се е почувствал/а, без значение от това дали е успял/а да влезе в кръга или не.

Резултатът от играта е, че доброволецът представлява позицията на човек с увреждане, изолиран от обществото, което в нашия случай е представено чрез компактния кръг. С напредване на времего (1 мин.) лицето може да стане по-агресивно, объркано, нетърпеливо, по-малко толерантно и т.н.

Играта може да бъде използвана, като дейност за разчупване на леда в самото начало на сесията. 

Ролева игра 2 „Лесно за разбиране“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да дава инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Един от клиентите е с обучителни трудности. Този човек има проблем да разбере твърде сложен текст.

Участниците се разделят на две групи и всяка от тях получава текст, който трябва да бъде обяснен по начин, лесен за разбиране от човек с обучителни трудности. Като пример за такъв текст може да използвате обява за свободно работно място, която съдържа описание на работата, задължения и изисквания, друг текст може да бъде изисквания и условия за получаване на социални придобивки. Участниците имат 10 мин. за изпълнение на задачата. След това, лесните за разбиране текстове трябва да бъдат представени. Фасилитаторът окуражава участниците да коментират и показват най-интересните и добри идеи, също както и тези които са неподходящи, ако има такива. Продължението на играта е около 30 мин.

 

Ролева игра 3 „Асистирай на ползвател на инвалидна количка“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие между членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултата.

Групата избира двама доброволци, които имат две различни роли. Един от тях трябва да играе ролята на ползвател наинвалидна количка, а другият трябва да играе ролята на негов асистент. Ако нямате налична инвалидна количка, може да използвате офис-стол. За целите на играта, пътят на ползвателя на количката трябва да включва напускане на стаята, минаване през коридор и достигане на кафе-машина. Асистентът трябва да подкрепя ползвателя на количката, в съответствие с правилата и препоръките изброени в Модул 1. След завършването на игровия сценарий, групата обсъжда правилните и грешните стъпки, направени от двамата доброволци. Продължителността на играта е около 20 мин. 

 

Ролева игра 3 „Използване на правилни и неправилни думи“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да дава инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Всеки участник получава листове хартия със следните термини:

 1. Човек с увреждане
 2. Човек без увреждане
 3. Сляп
 4. Частично увредено зрение
 5. Глух или трудно чуващ
 6. Интелектуални (обучителни) трудности
 7. Трудности от психични заболявания
 8. Ползватели на инвалидни колички
 9. Специфични обучителни трудности
 10. Инвалиди
 11. Епилептикът
 12. Жертва на...
 13. Страда от ...
 14. Спастичен
 15. Деформиран
 16. Инвалид
 17. Умствено изостанал
 18. Глупав
 19. Сакати
 20. Прикован към инвалидна количка

Те трябва да поставят получените листове от дясната си страна за правилни и съответно неправилните от ляво – продължителност 30 секунди. Идеята е да се упражни знанието, свързано с подходящия етикет при общуване с хора с увреждания. Фасилитаторът може да прави изводи относно представянето на обучаемите.

Ролева игра 4 „Хората използващи слухов апарат – как се чувстват те?“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Двама доброволци трябва да участват в разговор лице в лице, докато останалата част от групата вдига шум (пляска с ръце, тропа с крака, говори високо и т.н.). Задачата е двамата доброволци да се уговорят за масаж (единият от тях е масажиста, а другият е клиента със слухово увреждане) – продължение 1 минута.

Накрая доброволците споделят, как са се чувствали докато са се опитвали да се уговорят нещо в тази шумна среда. Фасилитаторът трябва да обясни какви предизвикателства срещат хората използващи слухови апарати, при невъзможност за елиминиране на фоновия шум.

Ролева игра 5 „Четене по устни“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Разделете групата на двойки. Единият от всяка двойка е А, а другият Б. Дайте им съответните инструкции и на кратко обяснете играта. Те трява да не виждат инструкциите на другия. Накарайте ги да се редуват в четене по устните, докато партньорът „чете“ (движейки устните си, но без да издават звук) списък от думи или изречения.

В техните двойки, те трябва да:

 • „произнесат“ всяка дума или фраза само веднъж;
 • преминат през цялото упражнение, преди да си кажат един на друг отговорите;
 • когато приключат, да обсъдят какво са научили относно четенето по устни;

Разрешете по 15 минути за упражнението по двойки, а след това съберете главната група отново.

Ролева игра 6 „Кажи думата. Разберете, как се чувства клиент с обучителни трудности“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Прехвърлете следващата фигура на голям лист. Накарайте групата да ги прочете на глас. Всеки участник трябва да прочете ЦВЕТА, с който думата е изписана, а не самата дума. След това, обсъдете как мозъкът иска да прочете самата дума. Дори, когато можете да накарате себе си, да го направите правилно, то го четете доста по-бавно от нормалното. Това е пример за това, колко трудно е за клиент с обучителни трудности да се справя с ежедневни задачи. Техният мозък разбира, какво трябва да се направи, но те се борят, за да го направят правилно.

Да не си способен да извършиш тази дейност правилно не означава, че не си умен. Означава, че твоят мозък иска да направи нещо различно.

 

Фигура 4 Цветни думи

 

Ролева игра 7 „Намерете алтернативен начин за ръкостискане“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Групата се разделя на двойки. Един доброволец поема ролята на човек с увреждане на горните крайници – поставя ръката си зад гърба, така че да не може да я използва. Друг доброволец в двойката трябва да намери алтернатива за ръкостискане. Той/тя трябва да следва следните принципи. Фасилитаторът трябва да окуражава креативността на участниците и да ги води към намиране на дискретен и учтив начин.

Ролева игра 7 „Хора със зрителни увреждания – как се чувстват те?“

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, както и да наблюдава и анализира резултатите.

Групата се разделя на двойки. Всяка двойка се състои от доброволец, който играе ролята на сляп човек и друг, който играе ролята на водач. За ролята на сляп човек, човекът може да използва шал или нещо подобно. Всяка двойка има задачата да премине през предварително определен път с някои препятствия и когато се достигне до крайната точка, участниците сменят ролите си по пътя обратно. След като приключат с изпълнението на сценария, участниците се приканват да споделят опита и чувствата си. Фасилитаторът пита групата, коя роля е по-трудна и как са се почувствали. Продължителността на играта е около 30 мин.