ЗА ПРОЕКТА

Този проект надгражда постиженията от предходният Европейски проект „T-EST“ (www.t-est.eu). Като резултат от него консултанти по подкрепена заетост и хора с увреждания бяха обучени така, че да повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.

Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за осъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта ще разработят още професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма ще бъде създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя ще включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от консултанти по подкрепена заетост.

В допълнение партньорите по проекта ще разработят и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидастване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

 

Ключови понятия

Подкрепена заетост – метод на работа с хора с увреждания и други групи в неравностойно положение, за да имат достъп до пазара на труда и постоянна платена работа.
Консултанти по подкрепена заетост - професионалист, който е специално обучен да подкрепя хора с увреждания в процеса на търсене и задържане на подходяща платена работа.
EQAVET – Европейска система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение е концепция, обединяващи държави-членки, социалните партньори и Европейската комисия за насърчаване на Европейското сътрудничество в развитието и подобряването на осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
ECVET – Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение е предназначена да улесни признаването на резултатите от учене в съответствие с националното законодателство, в рамките на мобилността и с цел придобиване на квалификация.
Резултати от учене – показатели за онова, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на процеса на обучение и се определят по отношение на знания, умения и компетенции
Признаване на резултатите от ученето – процесът на атестиране на официално постигнатите резултати от ученето чрез присъждане на учебни единици или квалификации.
Валидиране на резултатите от ученето – процесът, в който се потвърждава, че определени резултати от ученето, постигнати от учащия, съответстват на конкретни резултати, които са необходими за професионалната квалификация.

 

Тази публикация е достъпна и на следните езици: English, German, Spanish, Turkish