Този проект надгражда постиженията от предходният Европейски проект „T-EST“ (www.t-est.eu). Като резултат от него консултанти по подкрепена заетост и хора с увреждания бяха обучени така, че да повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.

Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за осъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта ще разработят още професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма ще бъде създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя ще включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от консултанти по подкрепена заетост.

Модулна структура на обучителната програма:

  • Модул 1 – Осведоменост за уврежданията – 15 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 2 – Придобиване на ключови и преносими компетентности от клиентите с увреждания – 10 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 3 – Практически методи и инструменти в процеса на осигуряване на услуги по подкрепена заетост – 10 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 4 – Дигитални помощни технологии , които подкрепят образованието, заетостта и благополучието на хората с увреждания – 5 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 5 – Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на процеса – 15 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 6 – Прилагане на личностно-центрирания подход –15 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 7 – Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане – 15 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 8 – Кариерно консултиране – методи на пазара на труда – 10 % относителна тежест по ECVET
  • Модул 9 – Практическо прилагане и взаимоотношения с институции – 5 % относителна тежест по ECVET

Към модули 2, 4, 5, 6, 7 и 8 има изходен тест (онлайн), който се състои от 10 въпроса. За всеки въпрос има три възможни отговора като само един е верен. Модул 3 съдържа 45 практически инструмента за практическо прилагане (тестове, дейности, работни листове и др.). Финална оценка чрез система за двойна верификация от двама специалиасти по подкрепена заетост на базата на инструмент, създаден в рамките на проекта – резултат 2 (достъпен онлайн). Споразумения бяха подписани с организации, които са заинтересовани да осъществяват обучения на базата на програмата в България, Австрия, Испания и Турция, както и на Европейско ниво (на съответният достъпен език) посредством мрежата на Европейският съюз по подкрепена заетост (асоцииран партньор по проекта).

В допълнение партньорите по проекта ще разработят и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидастване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

Ключови понятия

Подкрепена заетост – метод на работа с хора с увреждания и други групи в неравностойно положение, за да имат достъп до пазара на труда и постоянна платена работа.
Консултанти по подкрепена заетост – професионалист, който е специално обучен да подкрепя хора с увреждания в процеса на търсене и задържане на подходяща платена работа.
EQAVET – Европейска система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение е концепция, обединяващи държави-членки, социалните партньори и Европейската комисия за насърчаване на Европейското сътрудничество в развитието и подобряването на осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
ECVET – Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение е предназначена да улесни признаването на резултатите от учене в съответствие с националното законодателство, в рамките на мобилността и с цел придобиване на квалификация.
Резултати от учене – показатели за онова, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на процеса на обучение и се определят по отношение на знания, умения и компетенции
Признаване на резултатите от ученето – процесът на атестиране на официално постигнатите резултати от ученето чрез присъждане на учебни единици или квалификации.
Валидиране на резултатите от ученето – процесът, в който се потвърждава, че определени резултати от ученето, постигнати от учащия, съответстват на конкретни резултати, които са необходими за професионалната квалификация.

Начало: 01 Септември 2014г.

Край: 30 Август 2017г.

Продължителност: 36 месеца